Regulamin kursów

Załącznik nr 1 Regulaminu Serwisu ultraMaszyna
 
Regulamin kursów stacjonarnych
 
I. Postanowienia ogólne 
§ 1

Niniejszy dokument stanowi Regulamin stacjonarnych kursów, zwanym dalej „Regulaminem stacjonarnych kursów”, który wraz z Regulaminem serwisu ultraMaszyna, określa warunki zawierania i wykonania umowy o przeprowadzenie Kursu.

II. Organizacja kursu
§2
 1. Kursy odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora kursu, opublikowanych na stronie internetowej www.ultramaszyna.com oraz przekazanych do wiadomości Klientów.
 2. Program i terminarz zajęć każdego z rodzajów Kursów publikowany jest na stronie internetowej www.ultramaszyna.com. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Klientem.
 3. Warunkiem koniecznym odbycia się Kursu jest potwierdzenie przez Organizatora kursu udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju Kursu. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia się pierwszych zajęć.
 4. O przydziale wolnych miejsc na Kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Organizator kursu zapewnia pełne wyposażenie i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
 6. Kurs prowadzony jest przez upoważnione przez Organizatora kursu osoby.
 7. Organizator kursu na pierwszych zajęciach zapoznaje Klientów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w pracowni.
 8. Klienci w trakcie odbywania Kursu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
III. Warunki uczestnictwa
§3
 1. Warunkiem udziału w Kursie jest akceptacja przez Klienta Regulaminu stacjonarnych kursów oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za Kurs w terminie ustalonym przez Organizatora kursu, wskazanym w informacji o Kursie.
 2. W Kursie może brać udział jedynie osoba do niego zgłoszona, której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora kursu. Nie jest możliwe odstąpienie udziału w zajęciach osobom trzecim, których uczestnictwo nie zostało uprzednio potwierdzone.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu stacjonarnych kursów oraz stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku zajęć odbywających się w ramach Kursu.
IV. Zgłoszenia udziału, rezygnacje i opłaty
§4
 1. Zapis na Kurs jest możliwy jedynie po założeniu Konta w Serwisie ultraMaszyna.
 2. Zgłoszenia udziału (rezerwacji miejsca) w Kursie dokonywane mogą być jedynie przez wybranie Kursu prezentowanego w Serwisie ultraMaszyna i przesłanie formularza zgłoszeniowego, do którego następuje przekierowanie po wciśnięciu przycisku „Zapisz się” przy danym Kursie. Wciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, po uprzednim wypełnieniu formularza i wyborze metody płatności, stanowi ofertę skierowaną przez Klienta do Organizatora kursu w zakresie umowy o uczestnictwo w Kursie.
 3. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej (PayU), przelew tradycyjny oraz płatność z wykorzystaniem bonu (vouchera). Istnieje możliwość skorzystania z opcji leasingu operacyjnego oraz płatności ratalnej, co będzie wiązać się z koniecznością zawarcia stosownych umów z dostawcami powyższych usług finansowych.
 4. Organizator kursu wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Organizator kursu poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Klienta, dochodzi do zawarcia umowy u uczestnictwo w Kursie.
 5. Rezerwacja miejsca na Kursie, tj. przyjęcie oferty Klienta przez Organizatora kursu i co za tym idzie zawarcie umowy wiążącej strony, wiąże się z koniecznością wniesienia zadatku na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów wykorzystywanych podczas Kursu i organizacją miejsca na Kursie. Wysokość zadatku i termin jego wpłaty określone są przez Organizatora kursu w informacji na temat Kursu na odpowiedniej podstronie. Brak wniesienia zadatku w wymaganym terminie będzie skutkować prawem do rozwiązania umowy o uczestnictwo w Kursie w trybie natychmiastowym. Przy zapisie Klient ma możliwość opłacenia Kursu z góry w pełnej wysokości.
 6. Opłata za Kurs może zostać podzielona na kilka części na stosowny wniosek Klienta, przy czym wysokość części i terminy ich wpłat ustalane są indywidualnie z Klientem i dla swej ważności wymagają formy dokumentowej lub pisemnej. Niniejsze postanowienie znajdzie również odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zmiany formy i terminów płatności.
 7. Wysokość opłaty za Kurs publikowana jest na stronie internetowej Organizatora kursu, w opisie danego Kursu.
 8. Opłata za Kurs obejmuje uczestnictwo w zajęciach, możliwość korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz ze wszystkich materiałów krawieckich, zapewnionych przez Organizatora kursu. Szczegółowe zasady korzystania z wyposażenia i materiałów, uwzględniające wymóg zapewnienia bezpieczeństwa Klientów, zostaną przekazane przez Organizatora kursu podczas zajęć.
 9. Klient, który korzystał z innych kursów stacjonarnych realizowanych przez Organizatora w ramach jego działalności, i opłacił swoje uczestnictwo we wcześniej wspomnianych zajęciach w całości, ma prawo do skorzystania z 7 % (siedmioprocentowego) rabatu udzielanego dla stałego klienta.
 10. Rabat określony w ust. 9 niniejszego paragrafu nie łączy się z innymi promocjami, akcjami zniżkowymi i rabatami kwotowymi.
 11. Kod rabatowy przyznawany za zapisanie się do newslettera nie dotyczy obniżki ceny na kursy stacjonarne.
 12. Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany rabatu na gotówkę.
 13. Organizator kursu daje możliwość korzystania z własnych materiałów i sprzętu Klienta, jednak nie wpływa to w żaden sposób na opłatę za Kurs.
 14. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Klienta przed rozpoczęciem się Kursu.
 15. W przypadku odwołania rezerwacji później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się Kursu, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku. Powyższe zastrzeżenie nie obejmuje Konsumentów oraz PB Jednoosobowych w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego postanowieniami § 6 Regulaminu stacjonarnych kursów.
 16. Odwołanie rezerwacji w dniu rozpoczęcia się Kursu lub później tożsame jest z rezygnacją z udziału w Kursie i skutkuje zwrotem wniesionej opłaty na zasadach określonych w §4 ust. 14.
 17. Rezygnacja z kursu może być dokonana przez Klienta w formie pisemnej, lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], przed rozpoczęciem Kursu lub w trakcie jego trwania. Rezygnacji z Kursu nie można dokonać po jego zakończeniu. Niniejsze postanowienie nie uchybia postanowieniom §6 Regulaminu kursów stacjonarnych, które w zakresie Konsumentów oraz PB Jednoosobowych znajdują zastosowanie.
 18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, Klientowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych godzin Kursu oraz pomniejszonej o koszty związane z zajęciem przez Klienta miejsca w danej grupie i zakupem dla niego zasobów niezbędnych do realizacji Kursu. Niniejsze postanowienie nie uchybia postanowieniom § 6 Regulaminu stacjonarnych kursów i nie dotyczą Konsumentów oraz PB Jednoosobowych w sytuacji, w której skorzystali oni z prawa do odstąpienia od umowy.
 19. Odrobienie nieobecności na zajęciach nie jest możliwe, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty, w tym w wysokości proporcjonalnej do czasu nieobecności, tzn. do części kursu, na której był nieobecny.
 20. Na wniosek Klienta, w wyjątkowych przypadkach, możliwe jest przeniesienie do innej grupy, niż ta, do której zapisał się Klient. Możliwe jest to tylko i wyłącznie maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem kursu, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem kursu i po wyrażeniu przez niego zgody na przeniesienie. Zmiana grupy na inną możliwa jest jednorazowo.
 21. W przypadku chęci przeniesienia do innej grupy w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem się kursu, na który Klient był pierwotnie zapisany, wniesiony zadatek nie jest przenoszony na poczet kursu w nowej grupie.
 22. W przypadku dostępnych miejsc na Kursie w dniu jego rozpoczęcia, Organizator kursu dopuszcza możliwość wnoszenia opłaty za Kurs osobiście przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć przez osoby, których uczestnictwo nie zostało wcześniej potwierdzone.
 23. W przypadku wolnych miejsc na Kursie już po jego rozpoczęciu, Organizator kursu dopuszcza możliwość dołączania do grupy. Opłata za Kurs w takim przypadku jest proporcjonalna do liczby pozostałych (nieodbytych) w ramach Kursu zajęć.
 24. Opłata powinna być wniesiona przez Klienta nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się Kursu. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Klienta w Kursie zostaje anulowana (w takim wypadku umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, po wystosowaniu do Klienta stosownego oświadczenia przez Organizatora kursu).
 25. Organizator kursu potwierdza telefonicznie lub pocztą elektroniczną ostateczne uczestnictwo w Kursie każdego Klienta. Potwierdzenie uczestnictwa jest tożsame z potwierdzeniem otrzymania opłaty za Kurs.
V. Prawa i obowiązki Klienta
§5
 1. Klient, w ramach Kursu, ma prawo do korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz z pełnego wsparcia prowadzących zajęcia.
 2. Klient może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach Kursu.
 3. Klienci ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Organizatora kursu.
 4. Klientów obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek, w którym prowadzony jest Kurs.
 5. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod kontrolą prowadzącego warsztaty.
 6. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
VI. Odstąpienie od umowy 
§ 6
 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem kursu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarł umowę z Organizatorem kursu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Organizatora kursu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Organizatora kursu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator kursu zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Organizator kursu dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz PB Jednoosobowemu odniesieniu do umowy, w ramach której Organizator kursu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PB Jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora kursu utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po rozpoczęciu wykonywania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Konsument jest zobligowany do uiszczenia zapłaty za świadczenia spełnione do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
VII. Postanowienia końcowe
§ 7

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem stacjonarnych kursów jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora kursu, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.

§ 8

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie kursów stacjonarnych stosuje się przepisy Regulaminu.