Regulamin sklepu internetowego ultraMaszyna

Regulamin Serwisu ultraMaszyna 

I. Definicje 

§ 1

W niniejszym regulaminie Serwisu ultraMaszyna, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. „Operatorzy Serwisu” – spółki wspólnie prowadzące Serwis, z którymi zawierana jest umowa o prowadzenie Konta:

     I. ULTRAMASZYNA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 639356, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5252678224, REGON 36551866500000; kapitał zakładowy 5 000 zł;
e-mail: kursy@ultramaszyna.com, tel. 881 61 63 61;
Adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa,

     II. ULTRA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 801077, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5272904161, REGON 38420740400000; kapitał zakładowy 5 000 zł;   
e-mail: sklep@ultramaszyna.com, tel. 881 22 33 93;
Adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa,

b. „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.ultramaszyna.com oraz jej podstronach,

c. „Sprzedawca” - ULTRA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 801077, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5272904161, REGON 38420740400000; kapitał zakładowy 5 000 zł; 
e-mail: sklep@ultramaszyna.com, tel. 881 22 33 93;
Adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa,

d. „Organizator kursu” - ULTRAMASZYNA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 639356, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5252678224, REGON 36551866500000; kapitał zakładowy 5 000 zł; 
e-mail: kursy@ultramaszyna.com, tel. 881 61 63 61;
Adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa,

e. „Klient” – każda osoba, która zawarła z Operatorami Serwisu umowę o założenie Konta za pośrednictwem, którego składa zamówienia lub zapisuje się na Kurs lub bez jej zawierania złożyła zamówienie w Serwisie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

f. „Kurs” - zorganizowane przez Organizatora kursu zajęcia stacjonarne (dowolnego rodzaju), podczas których Klienci zapoznają się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi amatorskiego krawiectwa, projektowania, konstrukcji i modelowania odzieży oraz obsługi sprzętu szyjącego, odbywające się cyklicznie lub jednorazowo w terminach i miejscu określonym przez Organizatora kursu;

g. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

h. „Konsument” – osobę zdefiniowaną w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

i. „PB jednoosobowy” – osobę fizyczna zawierająca w ramach Serwisu ze Sprzedawcą lub Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

 

II. Postanowienia ogólne 

 § 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez:

  1. Operatorów Serwisu na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im stworzenie swego Konta oraz korzystaniu z funkcjonalności Serwisu, w tym dodawania towarów z asortymentu Serwisu do listy życzeń lub porównywania towarów.

  2. Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Serwisu za ceny podane na jego odpowiednich podstronach.

  3. Organizatora kursu na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów o przeprowadzenie Kursu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Serwisu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Serwisu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 2. Podane w Serwisie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki i, kosztów obsługi płatności. O kosztach tych Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia.

 § 5

Dokonanie zakupu w Serwisie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

§ 6 

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce prywatności.


 

III. Założenie Konta  

§ 7 

 1. Osoba chcąca zawrzeć z Operatorami Serwisu umowę o założenie Konta powinna kliknąć ikonę służącą do logowania się na Konto, która jest dostępna w górnej części stron Serwisu, a następnie kliknąć „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Operatorów Serwisu skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, telefon, e-mail i hasło.
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
 4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Operatorów Serwisu i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Operatorów Serwisu, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Operatorami Serwisu a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Jeżeli Klient jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 16 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.


§ 8

Operatorzy Serwisu zalecają, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania i zmiany swoich adresów, zmiany hasła, przeglądu listy zamówień oraz wcześniej kupowanych towarów.


IV. Kursy stacjonarne szycia

§ 10

 1. Kursy realizowane na rzecz Klientów zgodnie z Regulaminem stacjonarnych kursów szycia, dostępnym w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora kursów.
 2. Regulamin stacjonarnych kursów szycia, będący Załącznikiem nr 1 Regulaminu, określa warunki przeprowadzenia Kursów i stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu

V. Złożenie zamówienia 

§ 11

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


§ 12 

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka, Klient ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych oraz skorzystania z kodu promocyjnego. Po kliknięciu przycisku „Do kasy” Klient przechodzi przez kolejne etapy kompletowania zamówienia podczas których podaje swoje dane, adres, numer telefonu, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz płatności. Jeżeli Klient jest zalogowany na swoje Konto, wówczas jego dane oraz adres będą już uzupełnione. Adres dostawy może zostać zmieniony.
 3. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku zamówienia towarów oznaczonych jako „dostępne na zamówienie”, z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klient wyraża zainteresowanie zawarciem umowy. Powyższe, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Cena towaru podana w Serwisie jest uzależniona od wahania kursu walut obowiązującego w dacie wyrażenia zainteresowania zawarciem Umowy i wyjątkowych sytuacjach może ulec zmianie w przypadku niedostępności towaru. Za pośrednictwem wiadomości email Sprzedawca poinformuje Klienta o dostępności, możliwym terminie dostawy oraz łącznej cenie towaru, co będzie stanowić ofertę Sprzedawcy złożoną Klientowi, którą Klient będzie mógł przyjąć poprzez oświadczenie złożone w formie e-mail. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Sprzedawcy, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Sprzedawcę.

§ 13

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej (PayU), przelew tradycyjny oraz płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym. Istnieje możliwość skorzystania z opcji leasingu operacyjnego oraz płatności ratalnej, co będzie wiązać się z koniecznością zawarcia stosownych umów z dostawcami powyższych usług finansowych. Formą dostawy jest przesyłka kurierska, dostawa do paczkomatu oraz odbiór osobisty.
 2. Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego w ww. terminie, zamówienie zostaje anulowane.
 3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Dostawy są realizowane na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, szczegóły dostawy, w tym jej koszty, są uzgadniane z Klientem indywidualnie. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca w oddzielnej wiadomości poinformuje Klienta o sposobie, koszcie i terminie dostawy. W takim wypadku, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero po akceptacji ww. warunków przez Klienta.
 5. Koszty związane z realizacją dostawy towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy pokryje Sprzedawca. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

 

 § 14

Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§ 15

Klient ma również możliwość dodania towarów do „Listy życzeń” poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Klient ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do „Listy życzeń” poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Serwisie.

 

VI. Zwroty i reklamacje 

§ 16

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca, by Klient opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu. Sprzedawca prosi także o dołączenie do zwracanego towaru paragonu.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PB jednoosobowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§ 17

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatorów Serwisu można składać pisemnie na dowolny adres Operatorów Serwisu podany w postanowieniu § 1 lit. a ust. I oraz II lub mailowo na następujący adres e-mail: sklep@ultramaszyna.com lub kursy@ultramaszyna.com. W przypadku reklamacji dotyczących zakupionych towarów należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 lit. c lub mailowo na następujący adres e-mail: sklep@ultramaszyna.com W przypadku reklamacji dotyczących Kursów należy skontaktować się z Organizatorem kursu pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 lit. d lub mailowo na następujący adres e-mail: kursy@ultramaszyna.com
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. W zależności od sprawy będącej przedmiotem reklamacji Operatorzy Serwisu, Sprzedawca lub Organizator Kursu ustosunkują się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.


VII. Czas trwania umowy o założenie Konta 

§ 18 

Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 19

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Operatora Serwisu podany w § 1 lit a pkt. i lub ii bądź e-mailem na adres: sklep@ultramaszyna.com lub kursy@ultramaszyna.com. 

 

VIII. Zmiany regulaminu 

§ 20 

 1. Operatorzy Serwisu mają prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  a.  wprowadzenia przez Operatorów Serwisu nowych usług, związanych ze Serwisem,
  b.  zmian sposobów dostawy lub płatności,
  c.  modyfikacji ścieżki zakupowej, zapisów na Kurs lub zakładania Konta,
  d.  zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Operatorzy Serwisu prześlą do Klientów, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

 3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 19 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z tym dniem.

 

IX. Postanowienia końcowe 

§ 21

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona. Wyłączenie to obejmuje także, zgodnie z art. 5564 w zw. z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego PB jednoosobowych.
 2. Dla uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca podkreśla, że postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

§ 22

W trakcie korzystania ze Serwisu oraz korespondencji z Operatorami Serwisu zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 23

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/... znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 24

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest odpowiednio Sąd właściwy dla siedziby Operatorów Serwisu lub Sprzedawcy – w zależności od przedmiotu sporu, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.

§ 25

Regulamin jest dostępny w siedzibach Operatorów Serwisu oraz na stronie: www.ultramaszyna.com


Załącznik nr 1 Regulaminu

Regulamin kursów stacjonarnych

I. Postanowienia ogólne 

§ 1

Niniejszy dokument stanowi Regulamin stacjonarnych kursów, zwanym dalej „Regulaminem stacjonarnych kursów”, który wraz z Regulaminem serwisu ultraMaszyna, określa warunki zawierania i wykonania umowy o przeprowadzenie Kursu.

II. Organizacja kursu

§2

 1. Kursy odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora kursu, opublikowanych na stronie internetowej www.ultramaszyna.com oraz przekazanych do wiadomości Klientów.
 2. Program i terminarz zajęć każdego z rodzajów Kursów publikowany jest na stronie internetowej www.ultramaszyna.com. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Klientem.
 3. Warunkiem koniecznym odbycia się Kursu jest potwierdzenie przez Organizatora kursu udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju Kursu. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia się pierwszych zajęć.
 4. O przydziale wolnych miejsc na Kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Organizator kursu zapewnia pełne wyposażenie i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
 6. Kurs prowadzony jest przez upoważnione przez Organizatora kursu osoby.
 7. Organizator kursu na pierwszych zajęciach zapoznaje Klientów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w pracowni.
 8. Klienci w trakcie odbywania Kursu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. Warunki uczestnictwa

§3

 1. Warunkiem udziału w Kursie jest akceptacja przez Klienta Regulaminu stacjonarnych kursów oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za Kurs w terminie ustalonym przez Organizatora kursu, wskazanym w informacji o Kursie.
 2. W Kursie może brać udział jedynie osoba do niego zgłoszona, której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora kursu. Nie jest możliwe odstąpienie udziału w zajęciach osobom trzecim, których uczestnictwo nie zostało uprzednio potwierdzone.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu stacjonarnych kursów oraz stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku zajęć odbywających się w ramach Kursu.

IV. Zgłoszenia udziału, rezygnacje i opłaty

§4

 1. Zapis na Kurs jest możliwy jedynie po założeniu Konta w Serwisie ultraMaszyna.
 2. Zgłoszenia udziału (rezerwacji miejsca) w Kursie dokonywane mogą być jedynie przez wybranie Kursu prezentowanego w Serwisie ultraMaszyna i przesłanie formularza zgłoszeniowego, do którego następuje przekierowanie po wciśnięciu przycisku „Zapisz się” przy danym Kursie. Wciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, po uprzednim wypełnieniu formularza i wyborze metody płatności, stanowi ofertę skierowaną przez Klienta do Organizatora kursu w zakresie umowy o uczestnictwo w Kursie.
 3. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej (PayU), przelew tradycyjny oraz płatność z wykorzystaniem bonu (vouchera). Istnieje możliwość skorzystania z opcji leasingu operacyjnego oraz płatności ratalnej, co będzie wiązać się z koniecznością zawarcia stosownych umów z dostawcami powyższych usług finansowych.
 4. Organizator kursu wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Organizator kursu poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Klienta, dochodzi do zawarcia umowy u uczestnictwo w Kursie.
 5. Rezerwacja miejsca na Kursie, tj. przyjęcie oferty Klienta przez Organizatora kursu i co za tym idzie zawarcie umowy wiążącej strony, wiąże się z koniecznością wniesienia zadatku na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów wykorzystywanych podczas Kursu i organizacją miejsca na Kursie. Wysokość zadatku i termin jego wpłaty określone są przez Organizatora kursu w informacji na temat Kursu na odpowiedniej podstronie. Brak wniesienia zadatku w wymaganym terminie będzie skutkować prawem do rozwiązania umowy o uczestnictwo w Kursie w trybie natychmiastowym. Przy zapisie Klient ma możliwość opłacenia Kursu z góry w pełnej wysokości.
 6. Opłata za Kurs może zostać podzielona na kilka części na stosowny wniosek Klienta, przy czym wysokość części i terminy ich wpłat ustalane są indywidualnie z Klientem i dla swej ważności wymagają formy dokumentowej lub pisemnej. Niniejsze postanowienie znajdzie również odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zmiany formy i terminów płatności.
 7. Wysokość opłaty za Kurs publikowana jest na stronie internetowej Organizatora kursu, w opisie danego Kursu.
 8. Opłata za Kurs obejmuje uczestnictwo w zajęciach, możliwość korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz ze wszystkich materiałów krawieckich, zapewnionych przez Organizatora kursu. Szczegółowe zasady korzystania z wyposażenia i materiałów, uwzględniające wymóg zapewnienia bezpieczeństwa Klientów, zostaną przekazane przez Organizatora kursu podczas zajęć.
 9. Klient, który korzystał z innych kursów stacjonarnych realizowanych przez Organizatora w ramach jego działalności, i opłacił swoje uczestnictwo we wcześniej wspomnianych zajęciach w całości, ma prawo do skorzystania z 7 % (siedmioprocentowego) rabatu udzielanego dla stałego klienta.
 10. Rabat określony w ust. 9 niniejszego paragrafu nie łączy się z innymi promocjami, akcjami zniżkowymi i rabatami kwotowymi.
 11. Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany rabatu na gotówkę.
 12. Organizator kursu daje możliwość korzystania z własnych materiałów i sprzętu Klienta, jednak nie wpływa to w żaden sposób na opłatę za Kurs.
 13. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Klienta przed rozpoczęciem się Kursu.
 14. W przypadku odwołania rezerwacji później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się Kursu, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku. Powyższe zastrzeżenie nie obejmuje Konsumentów oraz PB Jednoosobowych w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego postanowieniami § 6 Regulaminu stacjonarnych kursów.
 15. Odwołanie rezerwacji w dniu rozpoczęcia się Kursu lub później tożsame jest z rezygnacją z udziału w Kursie i skutkuje zwrotem wniesionej opłaty na zasadach określonych w §4 ust. 14.
 16. Rezygnacja z kursu może być dokonana przez Klienta w formie pisemnej, lub pocztą elektroniczną na adres kursy@ultramaszyna.com, przed rozpoczęciem Kursu lub w trakcie jego trwania. Rezygnacji z Kursu nie można dokonać po jego zakończeniu. Niniejsze postanowienie nie uchybia postanowieniom §6 Regulaminu kursów stacjonarnych, które w zakresie Konsumentów oraz PB Jednoosobowych znajdują zastosowanie.
 17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, Klientowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych godzin Kursu oraz pomniejszonej o koszty związane z zajęciem przez Klienta miejsca w danej grupie i zakupem dla niego zasobów niezbędnych do realizacji Kursu. Niniejsze postanowienie nie uchybia postanowieniom § 6 Regulaminu stacjonarnych kursów i nie dotyczą Konsumentów oraz PB Jednoosobowych w sytuacji, w której skorzystali oni z prawa do odstąpienia od umowy.
 18. Odrobienie nieobecności na zajęciach nie jest możliwe, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty, w tym w wysokości proporcjonalnej do czasu nieobecności, tzn. do części kursu, na której był nieobecny.
 19. Na wniosek Klienta, w wyjątkowych przypadkach, możliwe jest przeniesienie do innej grupy, niż ta, do której zapisał się Klient. Możliwe jest to tylko i wyłącznie maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem kursu, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem kursu i po wyrażeniu przez niego zgody na przeniesienie. Zmiana grupy na inną możliwa jest jednorazowo.
 20. W przypadku chęci przeniesienia do innej grupy w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem się kursu, na który Klient był pierwotnie zapisany, wniesiony zadatek nie jest przenoszony na poczet kursu w nowej grupie.
 21. W przypadku dostępnych miejsc na Kursie w dniu jego rozpoczęcia, Organizator kursu dopuszcza możliwość wnoszenia opłaty za Kurs osobiście przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć przez osoby, których uczestnictwo nie zostało wcześniej potwierdzone.
 22. W przypadku wolnych miejsc na Kursie już po jego rozpoczęciu, Organizator kursu dopuszcza możliwość dołączania do grupy. Opłata za Kurs w takim przypadku jest proporcjonalna do liczby pozostałych (nieodbytych) w ramach Kursu zajęć.
 23. Opłata powinna być wniesiona przez Klienta nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się Kursu. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Klienta w Kursie zostaje anulowana (w takim wypadku umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, po wystosowaniu do Klienta stosownego oświadczenia przez Organizatora kursu).
 24. Organizator kursu potwierdza telefonicznie lub pocztą elektroniczną ostateczne uczestnictwo w Kursie każdego Klienta. Potwierdzenie uczestnictwa jest tożsame z potwierdzeniem otrzymania opłaty za Kurs.

V. Prawa i obowiązki Klienta

§5

 1. Klient, w ramach Kursu, ma prawo do korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz z pełnego wsparcia prowadzących zajęcia.
 2. Klient może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach Kursu.
 3. Klienci ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Organizatora kursu.
 4. Klientów obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek, w którym prowadzony jest Kurs.
 5. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod kontrolą prowadzącego warsztaty.
 6. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.

VI. Odstąpienie od umowy 

§ 6

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem kursu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarł umowę z Organizatorem kursu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Organizatora kursu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres kursy@ultramaszyna.com.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Organizatora kursu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator kursu zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Organizator kursu dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz PB Jednoosobowemu odniesieniu do umowy, w ramach której Organizator kursu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PB Jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora kursu utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po rozpoczęciu wykonywania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Konsument jest zobligowany do uiszczenia zapłaty za świadczenia spełnione do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

VII. Postanowienia końcowe

§ 7

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem stacjonarnych kursów jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora kursu, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.

§ 8

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie kursów stacjonarnych stosuje się przepisy Regulaminu.