Regulamin sklepu internetowego ultraMaszyna

Regulamin sklepu internetowego ultraMaszyna

Regulamin serwisu ultraMaszyna

W ramach niniejszego regulaminu poniżej znajdziesz:

Regulamin Serwisu ultraMaszyna

Regulamin Kursów Stacjonarnych

Regulamin Kursów Szycia Online

 

I. Definicje

§1

W niniejszym regulaminie Serwisu ultraMaszyna, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. „Operatorzy Serwisu” – spółki wspólnie prowadzące Serwis, z którymi zawierana jest umowa o prowadzenie Konta:

I. ULTRAMASZYNA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 639356, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5252678224, REGON 36551866500000; kapitał zakładowy 5 000 zł;

e-mail: [email protected], tel. 881 61 63 61;

Adres do korespondencji: ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa,

II. ULTRA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 801077, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5272904161, REGON 38420740400000; kapitał zakładowy 5 000 zł;

e-mail: [email protected], tel. 881 22 33 93;

Adres do korespondencji: ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa,

b. „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.ultramaszyna.com oraz jej podstronach,

c. „Sprzedawca” - ULTRA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 801077, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5272904161, REGON 38420740400000; kapitał zakładowy 5 000 zł;

e-mail: [email protected], tel. 881 22 33 93;

Adres do korespondencji: ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa,

d. „Organizator kursu” - ULTRAMASZYNA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 639356, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5252678224, REGON 36551866500000; kapitał zakładowy 5 000 zł;

e-mail: [email protected], tel. 881 61 63 61;

Adres do korespondencji: ul. Puławska 12a/10b, 02-566 Warszawa,

e. „Klient” – każda osoba, która zawarła z Operatorami Serwisu umowę o założenie Konta za pośrednictwem, którego składa zamówienia lub zapisuje się na Kurs lub bez jej zawierania złożyła zamówienie w Serwisie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

f. „Kurs” - zorganizowane przez Organizatora kursu zajęcia stacjonarne lub online (dowolnego rodzaju), podczas których Klienci zapoznają się z różnymi zagadnieniami dotyczącymi amatorskiego krawiectwa, projektowania, konstrukcji i modelowania odzieży oraz obsługi sprzętu szyjącego, odbywające się cyklicznie lub jednorazowo w terminach i miejscu określonym przez Organizatora kursu;

g. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

h. „Konsument” – osobę zdefiniowaną w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

i. „PB jednoosobowy” – osobę fizyczna zawierająca w ramach Serwisu ze Sprzedawcą lub Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

II. Postanowienia ogólne

§2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez:

a. Operatorów Serwisu na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im stworzenie swego Konta oraz korzystaniu z funkcjonalności Serwisu, w tym dodawania towarów z asortymentu Serwisu do listy życzeń lub porównywania towarów.

b. Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Serwisu za ceny podane na jego odpowiednich podstronach.

c. Organizatora kursu na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów o przeprowadzenie Kursu.

§3

Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§4

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Serwisu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Serwisu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

2. Podane w Serwisie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki i, kosztów obsługi płatności. O kosztach tych Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia. 

§5

Dokonanie zakupu w Serwisie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§6

1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce prywatności.

III. Założenie Konta

§7

1. Osoba chcąca zawrzeć z Operatorami Serwisu umowę o założenie Konta powinna kliknąć ikonę służącą do logowania się na Konto, która jest dostępna w górnej części stron Serwisu, a następnie kliknąć „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Operatorów Serwisu skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, telefon, e-mail i hasło.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.

4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Operatorów Serwisu i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Operatorów Serwisu, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Operatorami Serwisu a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

5. Jeżeli Klient jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§8

Operatorzy Serwisu zalecają, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania i zmiany swoich adresów, zmiany hasła, przeglądu listy zamówień oraz wcześniej kupowanych towarów.

IV. Kursy stacjonarne szycia

§10

1. Kursy realizowane na rzecz Klientów zgodnie z Regulaminem stacjonarnych kursów szycia, dostępnym w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora kursów.

2. Regulamin stacjonarnych kursów szycia, będący Załącznikiem nr 1 Regulaminu, określa warunki przeprowadzenia Kursów i stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu. 

V. Kursy szycia online

§11

1. Kursy realizowane na rzecz Klientów zgodnie z Regulaminem kursów szycia online, dostępnym w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora kursów.

2. Regulamin kursów szycia online, będący Załącznikiem nr 2 Regulaminu, określa warunki przeprowadzenia Kursów i stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu.

VI. Złożenie zamówienia 

§12

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§13

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Dodaj do koszyka”.

2. Po dodaniu towarów do koszyka, Klient ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych oraz skorzystania z kodu promocyjnego. Po kliknięciu przycisku „Do kasy” Klient przechodzi przez kolejne etapy kompletowania zamówienia podczas których podaje swoje dane, adres, numer telefonu, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz płatności. Jeżeli Klient jest zalogowany na swoje Konto, wówczas jego dane oraz adres będą już uzupełnione. Adres dostawy może zostać zmieniony.

3. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku zamówienia towarów oznaczonych jako „dostępne na zamówienie”, z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”, Klient wyraża zainteresowanie zawarciem umowy. Powyższe, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Cena towaru podana w Serwisie jest uzależniona od wahania kursu walut obowiązującego w dacie wyrażenia zainteresowania zawarciem Umowy i wyjątkowych sytuacjach może ulec zmianie w przypadku niedostępności towaru. Za pośrednictwem wiadomości email Sprzedawca poinformuje Klienta o dostępności, możliwym terminie dostawy oraz łącznej cenie towaru, co będzie stanowić ofertę Sprzedawcy złożoną Klientowi, którą Klient będzie mógł przyjąć poprzez oświadczenie złożone w formie e-mail. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Sprzedawcy, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Sprzedawcę.

§14

1. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej (PayU), przelew tradycyjny oraz płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym. Istnieje możliwość skorzystania z opcji leasingu operacyjnego oraz płatności ratalnej, co będzie wiązać się z koniecznością zawarcia stosownych umów z dostawcami powyższych usług finansowych. Formą dostawy jest przesyłka kurierska, dostawa do paczkomatu oraz odbiór osobisty.

2. Zamówienia z metodą dostawy odbiór osobisty, które nie zostały opłacone z góry metodami płatności:

przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, raty, leasing, nie rezerwują w systemie towaru dla klienta. Oznacza to, że przy tej metodzie złożenia zamówienia klient nie ma gwarancji, że w momencie zgłoszenia się po odbiór zamówienia, zamówienie będzie kompletne.

3. Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli płatność nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy w ww. terminie, zamówienie zostaje anulowane. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

4. Dostawy są realizowane na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

5. W przypadku dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej do Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii (bez wysp), Holandii, Litwy, Niemiec, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Włoch, Łotwy, Norwegii i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że waga paczki nie przekracza 30 kg, Klient może w trakcie składania zamówienia zapoznać się ze szczegółami dostawy, w tym jej kosztami. Cennik kosztów dostawy do poszczególnych państw, dla paczek, których waga nie przekracza 30 kg, znajduje się również na stronie internetowej Sklepu.

6. W pozostałych przypadkach (tj. gdy waga paczki przekracza 30 kg lub wysyłka następuje poza granice Rzeczpospolitej Polskiej do innych państw członkowskich niż wskazane w ustępie powyżej), szczegóły dostawy, w tym jej koszty, są uzgadniane z Klientem indywidualnie. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca w oddzielnej wiadomości poinformuje Klienta o sposobie, koszcie i terminie dostawy. W takim wypadku, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero po akceptacji ww. warunków przez Klienta.

7. Koszty związane z realizacją dostawy towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy pokryje Sprzedawca. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§15

Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§16

Klient ma również możliwość dodania towarów do „Listy życzeń” poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Klient ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do „Listy życzeń” poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Serwisie.

VII. Zwroty i reklamacje

§17

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca, by Klient opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu. Sprzedawca prosi także o dołączenie do zwracanego towaru paragonu.

8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy:

a. o świadczenie usług, za które Konsument lub PB jednoosobowy jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub PB jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

b. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PB jednoosobowy jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub PB jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub PB jednoosobowego potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

§18

1. Sprzedawca informuje, że ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatorów Serwisu można składać pisemnie na dowolny adres Operatorów Serwisu podany w postanowieniu § 1 lit. a ust. i oraz ii lub mailowo na następujący adres e-mail: [email protected] lub [email protected]. W przypadku reklamacji dotyczących zakupionych towarów należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 lit. c lub mailowo na następujący adres e-mail: [email protected] W przypadku reklamacji dotyczących Kursów należy skontaktować się z Organizatorem kursu pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 lit. d lub mailowo na następujący adres e-mail: [email protected]

3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4. W zależności od sprawy będącej przedmiotem reklamacji Operatorzy Serwisu, Sprzedawca lub Organizator Kursu ustosunkują się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§19

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

2. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej: 

 1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Serwisu, 
 2. rozbudowy możliwości Serwisu, 
 3. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych. 

3. Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Konsumenta lub PB jednoosobowego. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Konsumenta lub PB jednoosobowego do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PB jednoosobowego z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. 

IX. Gwarancja

§20

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w karcie gwarancyjnej dostarczanej do Klienta wraz zakupionym towarem.

3. Oświadczenie gwarancyjne określa m.in. nazwę i adres gwaranta, opis procedury, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc skorzystać z gwarancji oraz warunki gwarancji.

X. Czas trwania umowy o założenie Konta

§21

Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§22

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Operatora Serwisu podany w § 1 lit a pkt. i lub ii bądź e-mailem na adres: [email protected] lub [email protected].

XI. Zmiany regulaminu

§23

1. Operatorzy Serwisu mają prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia przez Operatorów Serwisu nowych usług, związanych ze Serwisem,

b. zmian sposobów dostawy lub płatności,

c. modyfikacji ścieżki zakupowej, zapisów na Kurs lub zakładania Konta,

d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Operatorzy Serwisu prześlą do Klientów, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 19 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z tym dniem.

XII. Dodawanie opinii

§24

1. Klient ma możliwość dodawania opinii o produktach dostępnych w Sklepie.

2. Opcja dodania opinii o produkcie jest dostępna wyłącznie dla Klientów posiadających Konto, którzy nabyli dany produkt za pośrednictwem Sklepu. 

3. W celu dodania opinii o produkcie Klient loguje się do Konta, wybiera opcję „Komentuj” dostępną na karcie produktu (w zakładce “Komentarze”) w Sklepie, podaje treść opinii, a następnie klika w przycisk „Wyślij”. W przypadku produktów, których Klient nie nabył za pośrednictwem Konta w Sklepie opcja dodania opinii o produkcie jest zablokowana.  

4. Zabronione jest podawanie w treści opinii jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich. W szczególności zakazane jest: dodawanie słów uznanych za wulgarne, treści rasistowskich lub dyskryminujących ze względu na narodowość lub pochodzenie etniczne.

5. Publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.

6. Sprzedawca informuje, że możliwość dodawania opinii o produktach jest dostępna również poprzez platformę Ceneo. Szczegóły dotyczące mechanizmu weryfikacji opinii przez Ceneo dostępne są na stronie https://info.ceneo.pl/zaufane-opinie oraz https://info.ceneo.pl/regulamin.

XIII. Publikowanie treści w serwisie internetowym i warunki ich moderacji

§25

1. Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu internetowego ma możliwość opublikowania treści wymienionych w punkcie XII, paragraf 24. 

2. Za treści dopuszczalne, możliwe do opublikowania przez każdego Użytkownika (również niezarejestrowanego), uznaje się również komentarze pod artykułami na blogu, stanowiącym podstronę serwisu internetowego.

3. Użytkownik nie może zamieszczać treści, które mogą zostać uznane przez Administratora za treści niedopuszczalne. Za treści niezgodne z warunkami korzystania z usług serwisu uznaje się treści:

 • niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań; wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach serwisu i szeroko pojętym rozwojem kompetencji Użytkowników;
 • powielające, które pojawiały się wcześniej w serwisie; przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
 • które dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem serwisu; sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail [email protected]
 • które zawierają linki;
 • służące prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Administratora, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
 • służące prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
 • służące prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
 • które nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 • które propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 • które nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
 • które znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 • zawierające treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
 • które zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
 • obrażają uczucia religijne;
 • mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
 • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób;
 • promujące działalność zarobkową, niezwiązaną z działalnością Administratora, w szczególności odnoszące się do konkretnych nazw firm i marek, które można uznać za reklamę;

4. Treści nielegalne i niedozwolone są możliwe do moderowania przez Administratora.

5. Przez treści nielegalne, niewymienione w punkcie 3. tegoż paragrafu, należy rozumieć w szczególności informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa [Art. 3 lit. h) DSA]

6. Niedozwolone i nielegalne treści mogą zostać zgłoszone przez każdego Użytkownika serwisu internetowego, zarówno niezarejestrowanego jak i zarejestrowanego. 

7. Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie drogą mailową na adres [email protected].

8. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie poniższe elementy:

 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

Powyższe elementy wynikają z Art. 16 ust. 2 DSA

9. Administrator serwisu internetowego ma obowiązek przesłać Zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu maksymalnie 7 dni.

10. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

11. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

Dostawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

12. Skutki zgłoszenia lub opublikowania nielegalnych lub niedozwolonych treści:

 • treści ww będą usuwane przez Administratora serwisu; 
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści,
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści,
 • Administrator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do treści,
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika,
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika.

13. Administrator informuje użytkownika o usunięciu treści lub pozostawieniu treści w Serwisie internetowym.

14. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.

15. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni, wskazując: 

 • czy decyzja obejmuje usunięcie informacji, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności informacji lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich informacji albo nakłada inne środki, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do informacji, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
 • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z art. 16 czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
 • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
 • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści;
 • jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z usług dostawcy usługi hostingu, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tą podstawą;
 • jasne i przyjazne dla użytkownika informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.

16. W przypadku pytań lub wątpliwości Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: [email protected]. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem.

XIV. Postanowienia końcowe

§26

1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.

2. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca podkreśla, że postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

§27

W trakcie korzystania ze Serwisu oraz korespondencji z Operatorami Serwisu zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§28

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§29

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest odpowiednio Sąd właściwy dla siedziby Operatorów Serwisu lub Sprzedawcy – w zależności od przedmiotu sporu, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów. 

§30

Regulamin jest dostępny w siedzibach Operatorów Serwisu oraz na stronie: www.ultramaszyna.com

 
 

Załącznik nr 1 Regulaminu

Regulamin kursów stacjonarnych

I. Postanowienia ogólne 

§ 1
Niniejszy dokument stanowi Regulamin stacjonarnych kursów, zwanym dalej „Regulaminem stacjonarnych kursów”, który wraz z Regulaminem serwisu ultraMaszyna, określa warunki zawierania i wykonania umowy o przeprowadzenie Kursu.
 

II. Organizacja kursu

§2
1. Kursy odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora kursu, opublikowanych na stronie internetowej www.ultramaszyna.com oraz przekazanych do wiadomości Klientów.
2. Program i terminarz zajęć każdego z rodzajów Kursów publikowany jest na stronie internetowej www.ultramaszyna.com. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Klientem.
3. Warunkiem koniecznym odbycia się Kursu jest potwierdzenie przez Organizatora kursu udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju Kursu. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia się pierwszych zajęć.
4. O przydziale wolnych miejsc na Kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator kursu zapewnia pełne wyposażenie i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
6. Kurs prowadzony jest przez upoważnione przez Organizatora kursu osoby.
7. Organizator kursu na pierwszych zajęciach zapoznaje Klientów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w pracowni.
8. Klienci w trakcie odbywania Kursu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

III. Warunki uczestnictwa

§3
 
1. Warunkiem udziału w Kursie jest akceptacja przez Klienta Regulaminu stacjonarnych kursów oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za Kurs w terminie ustalonym przez Organizatora kursu, wskazanym w informacji o Kursie.
2. W Kursie może brać udział jedynie osoba do niego zgłoszona, której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora kursu. Nie jest możliwe odstąpienie udziału w zajęciach osobom trzecim, których uczestnictwo nie zostało uprzednio potwierdzone.
3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu stacjonarnych kursów oraz stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku zajęć odbywających się w ramach Kursu.
 

IV. Zgłoszenia udziału, rezygnacje i opłaty

§4
 
1. Zapis na Kurs jest możliwy jedynie po założeniu Konta w Serwisie ultraMaszyna.
2. Zgłoszenia udziału (rezerwacji miejsca) w Kursie dokonywane mogą być jedynie przez wybranie Kursu prezentowanego w Serwisie ultraMaszyna i przesłanie formularza zgłoszeniowego, do którego następuje przekierowanie po wciśnięciu przycisku „Zapisz się” przy danym Kursie. Wciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, po uprzednim wypełnieniu formularza i wyborze metody płatności, stanowi ofertę skierowaną przez Klienta do Organizatora kursu w zakresie umowy o uczestnictwo w Kursie.
3. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej (PayU), przelew tradycyjny oraz płatność z wykorzystaniem bonu (vouchera). Istnieje możliwość skorzystania z opcji leasingu operacyjnego oraz płatności ratalnej, co będzie wiązać się z koniecznością zawarcia stosownych umów z dostawcami powyższych usług finansowych.
4. Organizator kursu wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Organizator kursu poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Klienta, dochodzi do zawarcia umowy u uczestnictwo w Kursie.
5. Rezerwacja miejsca na Kursie, tj. przyjęcie oferty Klienta przez Organizatora kursu i co za tym idzie zawarcie umowy wiążącej strony, wiąże się z koniecznością wniesienia zadatku na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów wykorzystywanych podczas Kursu i organizacją miejsca na Kursie. Wysokość zadatku i termin jego wpłaty określone są przez Organizatora kursu w informacji na temat Kursu na odpowiedniej podstronie. Brak wniesienia zadatku w wymaganym terminie będzie skutkować prawem do rozwiązania umowy o uczestnictwo w Kursie w trybie natychmiastowym. Przy zapisie Klient ma możliwość opłacenia Kursu z góry w pełnej wysokości.
6. Opłata za Kurs może zostać podzielona na kilka części na stosowny wniosek Klienta, przy czym wysokość części i terminy ich wpłat ustalane są indywidualnie z Klientem i dla swej ważności wymagają formy dokumentowej lub pisemnej. Niniejsze postanowienie znajdzie również odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zmiany formy i terminów płatności.
7. Wysokość opłaty za Kurs publikowana jest na stronie internetowej Organizatora kursu, w opisie danego Kursu.
8. Opłata za Kurs obejmuje uczestnictwo w zajęciach, możliwość korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz ze wszystkich materiałów krawieckich, zapewnionych przez Organizatora kursu. Szczegółowe zasady korzystania z wyposażenia i materiałów, uwzględniające wymóg zapewnienia bezpieczeństwa Klientów, zostaną przekazane przez Organizatora kursu podczas zajęć.
9. Klient, który korzystał z innych kursów stacjonarnych realizowanych przez Organizatora w ramach jego działalności, i opłacił swoje uczestnictwo we wcześniej wspomnianych zajęciach w całości, ma prawo do skorzystania z 7 % (siedmioprocentowego) rabatu udzielanego dla stałego klienta.
10. Rabat określony w ust. 9 niniejszego paragrafu nie łączy się z innymi promocjami, akcjami zniżkowymi i rabatami kwotowymi.
11. Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany rabatu na gotówkę.
12. Organizator kursu daje możliwość korzystania z własnych materiałów i sprzętu Klienta, jednak nie wpływa to w żaden sposób na opłatę za Kurs.
13. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Klienta przed rozpoczęciem się Kursu.
14. W przypadku odwołania rezerwacji później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się Kursu, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku. Powyższe zastrzeżenie nie obejmuje Konsumentów oraz PB Jednoosobowych w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego postanowieniami § 6 Regulaminu stacjonarnych kursów.
15. Odwołanie rezerwacji w dniu rozpoczęcia się Kursu lub później tożsame jest z rezygnacją z udziału w Kursie i skutkuje zwrotem wniesionej opłaty na zasadach określonych w §4 ust. 14.
16. Rezygnacja z kursu może być dokonana przez Klienta w formie pisemnej, lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], przed rozpoczęciem Kursu lub w trakcie jego trwania. Rezygnacji z Kursu nie można dokonać po jego zakończeniu. Niniejsze postanowienie nie uchybia postanowieniom §6 Regulaminu kursów stacjonarnych, które w zakresie Konsumentów oraz PB Jednoosobowych znajdują zastosowanie.
17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, Klientowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych godzin Kursu oraz pomniejszonej o koszty związane z zajęciem przez Klienta miejsca w danej grupie i zakupem dla niego zasobów niezbędnych do realizacji Kursu. Niniejsze postanowienie nie uchybia postanowieniom § 6 Regulaminu stacjonarnych kursów i nie dotyczą Konsumentów oraz PB Jednoosobowych w sytuacji, w której skorzystali oni z prawa do odstąpienia od umowy.
18. Odrobienie nieobecności na zajęciach nie jest możliwe, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty, w tym w wysokości proporcjonalnej do czasu nieobecności, tzn. do części kursu, na której był nieobecny.
19. Na wniosek Klienta, w wyjątkowych przypadkach, możliwe jest przeniesienie do innej grupy, niż ta, do której zapisał się Klient. Możliwe jest to tylko i wyłącznie maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem kursu, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem kursu i po wyrażeniu przez niego zgody na przeniesienie. Zmiana grupy na inną możliwa jest jednorazowo.
20. W przypadku chęci przeniesienia do innej grupy w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem się kursu, na który Klient był pierwotnie zapisany, wniesiony zadatek nie jest przenoszony na poczet kursu w nowej grupie.
21. W przypadku dostępnych miejsc na Kursie w dniu jego rozpoczęcia, Organizator kursu dopuszcza możliwość wnoszenia opłaty za Kurs osobiście przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć przez osoby, których uczestnictwo nie zostało wcześniej potwierdzone.
22. W przypadku wolnych miejsc na Kursie już po jego rozpoczęciu, Organizator kursu dopuszcza możliwość dołączania do grupy. Opłata za Kurs w takim przypadku jest proporcjonalna do liczby pozostałych (nieodbytych) w ramach Kursu zajęć.
23. Opłata powinna być wniesiona przez Klienta nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się Kursu. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Klienta w Kursie zostaje anulowana (w takim wypadku umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, po wystosowaniu do Klienta stosownego oświadczenia przez Organizatora kursu).
24. Organizator kursu potwierdza telefonicznie lub pocztą elektroniczną ostateczne uczestnictwo w Kursie każdego Klienta. Potwierdzenie uczestnictwa jest tożsame z potwierdzeniem otrzymania opłaty za Kurs.
 

V. Prawa i obowiązki Klienta

§5
 
1. Klient, w ramach Kursu, ma prawo do korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz z pełnego wsparcia prowadzących zajęcia.
2. Klient może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach Kursu.
3. Klienci ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Organizatora kursu.
4. Klientów obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek, w którym prowadzony jest Kurs.
5. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod kontrolą prowadzącego warsztaty.
6. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 

VI. Odstąpienie od umowy 
 
§ 6
 
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem kursu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarł umowę z Organizatorem kursu.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Organizatora kursu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].
3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Organizatora kursu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator kursu zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Organizator kursu dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz PB Jednoosobowemu odniesieniu do umowy, w ramach której Organizator kursu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PB Jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora kursu utraci prawo odstąpienia od umowy.
7. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po rozpoczęciu wykonywania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Konsument jest zobligowany do uiszczenia zapłaty za świadczenia spełnione do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 

VII. Postanowienia końcowe
 
§ 7
 
Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem stacjonarnych kursów jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora kursu, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.
 
§ 8
 
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie kursów stacjonarnych stosuje się przepisy Regulaminu.
 


Załącznik nr 2 Regulaminu

Regulamin kursówszycia zdalnych na żywo (online)I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy dokument stanowi Regulamin kursów szycia online, zwanym dalej „Regulaminem kursów szycia online”, który wraz z Regulaminem serwisu ultraMaszyna, określa warunki zawierania i wykonania umowy o przeprowadzenie Kursu.
 

II. Organizacja kursu

§2

 1. Kursy odbywają się cyklicznie lub jednorazowo, w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora kursu, opublikowanych na stronie internetowej www.ultramaszyna.com oraz przekazanych do wiadomości Klientów.
 2. Program i terminarz zajęć każdego z rodzajów Kursów publikowany jest na stronie internetowej www.ultramaszyna.com. Program i terminarz mogą ulec zmianie w porozumieniu z Klientem.
 3. Warunkiem koniecznym odbycia się Kursu jest potwierdzenie przez Organizatora kursu udziału minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju Kursu. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia się pierwszych zajęć.
 4. O przydziale wolnych miejsc na Kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Kurs prowadzony jest przez upoważnione przez Organizatora kursu osoby.
 6. Organizator kursu na pierwszych zajęciach zapoznaje Klientów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów wykorzystywanych podczas Kursu.
 7. Uczestnik, w przypadku korzystania z wypożyczonej od Organizatora maszyny do szycia, zobowiązuje się do zapoznania się z Instrukcją obsługi maszyny w formie online, przed rozpoczęciem Kursu i przed rozpoczęciem pracy z maszyną do szycia.
 8. Kurs prowadzony będzie w formie nagrań na żywo umieszczanych na platformie zewnętrznej umożliwiających prowadzenie zajęć w trybie zdalnym, w formie nagrań na żywo. Dostęp do nagrań będzie możliwy jedynie na podstawie dedykowanego linka, udostępnionego Klientowi przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Nagrania z zajęć będą umieszczane w Serwisie (www.ultramaszyna.com). Klientowi będzie przysługiwał określony czasowo dostęp do ww. materiałów.
 10. Dostęp do nagrań będzie możliwy przez okres: od rozpoczęcia kursu (pierwszych zajęć) do 1 (jednego) miesiąca po zakończeniu kursu (jeden miesiąc liczony od terminu ostatnich zajęć). Po upływie 1 (jednego) miesiąca liczonego od ostatnich zajęć kursu, dostęp do nagrań umieszczonych na platformie wygasa.
 11. Do uczestniczenia w zajęciach w trybie zdalnym na platformie oraz dostępu do nagrań w Serwisie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. 
   

III. Warunki uczestnictwa

§3

 1. Warunkiem udziału w Kursie jest akceptacja przez Klienta Regulaminu kursów szycia online oraz indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za Kurs w terminie ustalonym przez Organizatora kursu, wskazanym w informacji o Kursie.
 2. W Kursie może brać udział jedynie osoba do niego zgłoszona, której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora kursu. Nie jest możliwe odstąpienie udziału w zajęciach osobom trzecim, których uczestnictwo nie zostało uprzednio potwierdzone.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu kursów szycia online oraz stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku zajęć odbywających się w ramach Kursu.

 

IV. Zgłoszenia udziału, rezygnacje i opłaty

§4

 1. Zapis na Kurs jest możliwy jedynie po założeniu Konta w Serwisie ultraMaszyna.
 2. Zgłoszenia udziału (rezerwacji miejsca) w Kursie dokonywane mogą być jedynie przez wybranie Kursu prezentowanego w Serwisie ultraMaszyna i przesłanie formularza zgłoszeniowego, do którego następuje przekierowanie po wciśnięciu przycisku „Zapisz się” przy danym Kursie. Wciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, po uprzednim wypełnieniu formularza i wyborze metody płatności, stanowi ofertę skierowaną przez Klienta do Organizatora kursu w zakresie umowy o uczestnictwo w Kursie.
 3. Dokonując zgłoszenia Klient wybiera jeden z dostępnych wariantów Kursu opisanych w § 5 Regulaminu kursów szycia online.
 4. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej (PayU lub Przelewy24), przelew tradycyjny oraz płatność z wykorzystaniem bonu (vouchera). Istnieje możliwość skorzystania z opcji leasingu operacyjnego oraz płatności ratalnej, co będzie wiązać się z koniecznością zawarcia stosownych umów z dostawcami powyższych usług finansowych.
 5. Organizator kursu wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Organizator kursu poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Klienta, dochodzi do zawarcia umowy u uczestnictwo w Kursie.
 6. Opłata za Kurs może zostać podzielona na kilka części na stosowny wniosek Klienta, przy czym wysokość części i terminy ich wpłat ustalane są indywidualnie z Klientem i dla swej ważności wymagają formy dokumentowej. Niniejsze postanowienie znajdzie również odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zmiany formy i terminów płatności.
 7. Wysokość opłaty za Kurs publikowana jest na stronie internetowej Organizatora kursu, w opisie danego Kursu.
 8. Opłata za Kurs każdorazowo obejmuje uczestnictwo w zajęciach oraz dostęp do materiałów publikowanych w Serwisie. W zależności od wybranego wariantu Kursu opłata może obejmować dodatkowe usługi (usługi kompleksowe), o których mowa w § 5 Regulaminu kursów szycia online.
 9. Klient, który korzystał z innych kursów online bądź stacjonarnych realizowanych przez Organizatora kursu w ramach jego działalności i opłacił swoje uczestnictwo we wcześniej wspomnianych zajęciach w całości, ma prawo do skorzystania z 7 % (siedmioprocentowego) rabatu udzielanego dla stałego klienta.
 10. Rabat określony w ust. 9 niniejszego paragrafu nie łączy się z innymi promocjami, akcjami zniżkowymi i rabatami kwotowymi.
 11. Warunkiem skorzystania z rabatu jest użycie przez Klienta dedykowanego kodu rabatowego i wpisanie go w podsumowaniu zamówienia przed wciśnięciem przycisku "Złóż zamówienie".
 12. Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany rabatu na gotówkę.
 13. Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Klienta przed rozpoczęciem się Kursu.
 14. Rezygnacja z kursu może być dokonana przez Klienta w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres [email protected], przed rozpoczęciem Kursu lub w trakcie jego trwania. Rezygnacji z Kursu nie można dokonać po jego zakończeniu. Niniejsze postanowienie nie uchybia postanowieniom §7 Regulaminu kursów stacjonarnych, które w zakresie Konsumentów oraz PB Jednoosobowych znajdują zastosowanie.
 15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, Klientowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych godzin Kursu oraz pomniejszonej o koszty związane z zajęciem przez Klienta miejsca w danej grupie. Niniejsze postanowienie nie uchybia postanowieniom § 7 Regulaminu stacjonarnych kursów i nie dotyczą Konsumentów oraz PB Jednoosobowych w sytuacji, w której skorzystali oni z prawa do odstąpienia od umowy.
 16. Odrobienie nieobecności na zajęciach nie jest możliwe, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty, w tym w wysokości proporcjonalnej do czasu nieobecności, tzn. do części kursu, na której był nieobecny.
 17. Na wniosek Klienta, w wyjątkowych przypadkach, możliwe jest przeniesienie do innej grupy, niż ta, do której zapisał się Klient. Możliwe jest to tylko maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem kursu, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem kursu i po wyrażeniu przez niego zgody na przeniesienie. Zmiana grupy na inną możliwa jest jednorazowo.
 18. Opłata powinna być wniesiona przez Klienta nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się Kursu. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Klienta w Kursie zostaje anulowana. W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, po wystosowaniu do Klienta stosownego oświadczenia przez Organizatora kursu).
 19. Organizator kursu potwierdza telefonicznie lub pocztą elektroniczną ostateczne uczestnictwo w Kursie każdego Klienta. Potwierdzenie uczestnictwa jest tożsame z potwierdzeniem otrzymania opłaty za Kurs.
   
§5
 
Warianty Kursu
 1. Dostępne są następujące warianty Kursu:
  a. Podstawowy: Dostęp do nagrań na żywo oraz Serwisu;
  b. Podstawowy Plus: Dostęp do nagrań na żywo, Serwisu oraz niezbędne akcesoria i materiały potrzebne do uczestnictwa w wybranym Kursie, wysyłane do uczestnika w formie fizycznej, przed rozpoczęciem się Kursu.
  c. Podstawowy Plus i Maszyna do Szycia: Dostęp do nagrań na żywo, Serwisu oraz niezbędne akcesoria i materiały potrzebne do uczestnictwa w wybranym Kursie. W tym wariancie Klient w ramach wypożyczenia otrzymuje również od Organizatora na czas trwania Kursu maszynę do szycia.
 2. W przypadku wyboru wariantu Podstawowy Plus i Maszyna do Szycia, o którym mowa w ust. 1 lit. c, Klient wypożycza maszynę do szycia (dalej: „Maszyna”) na czas trwania Kursu.
 3. Maszyna zostanie dostarczona Klientowi przed datą rozpoczęcia Kursu, jednak nie wcześniej niż po uiszczeniu kaucji, o której mowa w ust. 11, na wskazany przez niego adres. Istnieje możliwość osobistego odbioru Maszyny w siedzibie Organizatora.
 4. Klient jest zobowiązany zwrócić Maszynę w terminie 3. dni od daty zakończenia Kursu. Po zakończeniu Kursu Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o przygotowaniu paczki, należytym zabezpieczeniu jej na czas transportu i o możliwej dacie odbioru paczki przez Kuriera.
 5. Koszt dostarczenia i zwrotu maszyny na terenie Polski pokrywa Organizator kursu. W przypadku wysyłki zagranicznej koszt dostarczenia i zwrotu maszyny pokrywa Klient. Koszt przesyłki zagranicznej obliczany jest na podstawie kodu pocztowego wskazanego przez Klienta. Wysyłka jest realizowana po opłaceniu kosztów dostarczenia i zwrotu przesyłki przez Klienta (opłata jest regulowana z góry, łącznie za dostarczenie i zwrot).
 6. W przypadku niedotrzymania terminu oddania Maszyny, Klient zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do ceny wypożyczenia Maszyny. Za każdy dzień zwłoki Organizator zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty kaucji o 35 złotych brutto.
 7. Organizator kursu przekazuje do używania Klientowi Maszynę sprawną technicznie oraz zgodną z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Organizator przekazuje Maszynę wraz z protokołem potwierdzającym sprawdzenie maszyny przed wysyłką i jej prawidłowy stan techniczny.
 8. Klient zobowiązuje się do użytkowania Maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z nieodpowiedniego wykorzystania oraz wszelkie uszkodzenia Maszyny.
 9. W przypadku wystąpienia usterek w Maszynie w trakcie trwania Kursu, Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora kursu na adres [email protected]. W zgłoszeniu należy podać opis awarii oraz przesłać zdjęcie lub nagranie video prezentujące objawy usterki (np. zły ścieg, jego wygląd, nieprawidłowy dźwięk pracy maszyny itp.). W zależności od sprawy będącej przedmiotem awarii Organizator Kursu ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 10. Organizator kursu po otrzymaniu Maszyny z wypożyczenia zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia jej stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia Maszyny, Organizator kursu poinformuje o tym Klienta w terminie 7 dni od daty zwrotu.
 11. Klient jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 700 zł, która nie podlega oprocentowaniu. Wpłacona kaucja może zostać zaliczona na poczet naprawy Maszyny lub opłat za nieterminowy zwrot. Kaucja podlega zwrotowi w terminie maksymalnie 14 dni od daty zwrotu Maszyny, po uprzednim przeglądzie stanu technicznego Maszyny, o którym mowa w ust. 10.
   

V. Prawa i obowiązki Klienta

§6

 1. Klient, w ramach Kursu, ma prawo do korzystania z pełnego wsparcia prowadzących zajęcia, w szczególności zadawania pytań w komentarzach podczas nagrań na żywo. Klient otrzymuje pełne wsparcie w trakcie trwania kursu (liczonego od daty rozpoczęcia pierwszych zajęć do daty zakończenia ostatnich zajęć) oraz przez 1 (jeden) miesiąc od daty zakończenia ostatnich zajęć. 
 2. Po zapoznaniu się z całością materiału objętego Kursem Klient ma możliwość przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę.
 3. Pozytywne zaliczenie testu jest warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu ukończeniu Kursu.
 4. Za pozytywnie zaliczony test uznaje się test, w którym udzielono minimum 70 % poprawnych odpowiedzi.
 5. W przypadku nie zaliczenia testu Klient ma prawo przystąpić do testu poprawkowego.
VI. Odstąpienie od umowy 
 
§7
 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem kursu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarł umowę z Organizatorem kursu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Organizatora kursu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Organizatora kursu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator kursu zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Organizator kursu dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz PB Jednoosobowemu w odniesieniu do umowy, w ramach której Organizator kursu wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub PB Jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora kursu utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 7. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po rozpoczęciu wykonywania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Konsument jest zobligowany do uiszczenia zapłaty za świadczenia spełnione do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   

VII. Postanowienia końcowe
 
§8

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem kursów szycia online jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora kursu, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.

§9

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie kursów szycia online stosuje się postanowienia Regulaminu.