Regulamin kursów zawodowych

Regulamin stacjonarnych kursów zawodowych

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy dokument stanowi Regulamin stacjonarnych kursów zawodowych, zwanym dalej „Regulaminem stacjonarnych kursów zawodowych”, który wraz z Regulaminem serwisu ultraMaszyna, określa warunki zawierania i wykonania umowy o przeprowadzenie Kursu.

§ 2. Organizacja kursu

 • Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzone jest w formie stacjonarnej (odbywa się przez 2 - 3 dni w tygodniu) oraz zaocznej (odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni lub w uzasadnionych przypadkach co tydzień przez 2 dni)
 • Zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego odbywają się w terminach i godzinach ustalonych przez Organizatora kursu, opublikowanych na stronie internetowej www.ultramaszyna.com oraz przekazanych do wiadomości Kursantów.
 • Program i terminarz zajęć publikowany jest na stronie internetowej www.ultramaszyna.com. Terminarz może ulec zmianie w porozumieniu z Kursantem. 
 • Warunkiem koniecznym odbycia się Kursu jest potwierdzenie przez Organizatora kursu udziału minimalnej liczby osób, która dla kursu odbywającego się w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wynosi 10 osób. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu lub wyznaczenia innego terminu rozpoczęcia się pierwszych zajęć.
 • O przydziale wolnych miejsc na Kursie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Organizator prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a zapewnia kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) lub na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy;
 • Organizator prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a zapewnia odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
 • Organizator prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
 • Organizator prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a zapewnia nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia
 • Kursanci w trakcie odbywania Kursu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3. Program stacjonarnego kursu zawodowego

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzi się na podstawie programu nauczania regulowanego przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2020 poz.82). 

Program nauczania zawiera:

 • nazwę formy kształcenia;
 • czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
 • wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników kursów umiejętności zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w danym zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
 • cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2–5 ustawy, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
 • plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
 • treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
 • opis efektów kształcenia;
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 • sposób i formę zaliczenia.

§ 4. Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem udziału w Kursie jest akceptacja przez Kursanta Regulaminu stacjonarnych kursów, indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za Kurs w terminie ustalonym przez Organizatora kursu, wskazanym w informacji o Kursie oraz podpisanie w placówce umowy w przedmiocie organizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
 • W Kursie może brać udział jedynie osoba do niego zgłoszona, której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora kursu. Nie jest możliwe odstąpienie udziału w zajęciach osobom trzecim, których uczestnictwo nie zostało uprzednio potwierdzone.
 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu stacjonarnych kursów zawodowych oraz stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku zajęć odbywających się w ramach Kursu.
 • Pozostałe warunki uczestnictwa zostały wskazane w dokumencie Kryteria przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy dostępnym dla Kursanta po opłaceniu uczestnictwa w kursie i zalogowaniu na swoje konto w serwisie www.ultramaszyna.com

§ 5. Zgłoszenia udziału, rezygnacje i opłaty

 • Zapis na Kurs jest możliwy jedynie po założeniu Konta w Serwisie ultraMaszyna.
 • Zgłoszenia udziału (rezerwacji miejsca) w Kursie dokonywane mogą być jedynie przez wybranie Kursu prezentowanego w Serwisie ultraMaszyna i przesłanie formularza zgłoszeniowego, do którego następuje przekierowanie po wciśnięciu przycisku „Zapisz się” przy danym Kursie. Wciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”, po uprzednim wypełnieniu formularza i wyborze metody płatności, stanowi ofertę skierowaną przez Kursanta do Organizatora kursu w zakresie umowy o uczestnictwo w Kursie.
 • Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej (PayU), przelew tradycyjny oraz płatność z wykorzystaniem bonu (vouchera). Istnieje możliwość skorzystania z opcji leasingu operacyjnego oraz płatności ratalnej, co będzie wiązać się z koniecznością zawarcia stosownych umów z dostawcami powyższych usług finansowych.
 • Ponadto istnieje możliwość dofinansowania kosztów szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowych Urzędów Pracy lub Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizator kursu nie pośredniczy w nawiązaniu kontaktu z ww instytucjami. Możliwość wnioskowania o dofinansowanie inicjuje Kursant we własnym imieniu.
 • Organizator kursu wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kursanta. W kolejnej wiadomości e-mail Organizator kursu poinformuje Kursanta o przyjęciu lub odmowie przyjęcia oferty Kursanta. Obie powyższe wiadomości e-mail mogą być połączone również w jednej. Z chwilą otrzymania przez Kursanta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kursanta, dochodzi do zawarcia umowy o uczestnictwo w Kursie.
 • Rezerwacja miejsca na Kursie, tj. przyjęcie oferty Kursanta przez Organizatora kursu i co za tym idzie zawarcie umowy wiążącej strony, wiąże się z koniecznością wniesienia zadatku na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów wykorzystywanych podczas Kursu i organizacją miejsca na Kursie. Wysokość zadatku i termin jego wpłaty określone są przez Organizatora kursu w informacji na temat Kursu na odpowiedniej podstronie. Brak wniesienia zadatku w wymaganym terminie będzie skutkować prawem do rozwiązania umowy o uczestnictwo w Kursie w trybie natychmiastowym. Przy zapisie Kursant ma możliwość opłacenia Kursu z góry w pełnej wysokości.
 • Wysokość opłaty za Kurs publikowana jest na stronie internetowej Organizatora kursu, w opisie danego Kursu.
 • Opłata za Kurs obejmuje uczestnictwo w zajęciach, możliwość korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz ze wszystkich materiałów krawieckich, zapewnionych przez Organizatora kursu. Szczegółowe zasady korzystania z wyposażenia i materiałów, uwzględniające wymóg zapewnienia bezpieczeństwa Klientów, zostaną przekazane przez Organizatora kursu podczas zajęć.
 • Klient, który korzystał z innych kursów stacjonarnych realizowanych przez Organizatora w ramach jego działalności, i opłacił swoje uczestnictwo we wcześniej wspomnianych zajęciach w całości, ma prawo do skorzystania z 7 % (siedmioprocentowego) rabatu udzielanego dla stałego klienta.
 • Rabat określony w ust. 9 niniejszego paragrafu nie łączy się z innymi promocjami, akcjami zniżkowymi i rabatami kwotowymi.
 • Klientowi nie przysługuje prawo do wymiany rabatu na gotówkę.
 • Organizator kursu daje możliwość korzystania z własnych materiałów i sprzętu Kursanta, jednak nie wpływa to w żaden sposób na opłatę za Kurs.
 • Dokonana rezerwacja może być odwołana przez Klienta przed rozpoczęciem się Kursu.
 • W przypadku odwołania rezerwacji później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem się Kursu, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku. Powyższe zastrzeżenie nie obejmuje Konsumentów oraz PB Jednoosobowych w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego postanowieniami § 6 Regulaminu stacjonarnych kursów zawodowych.
 • Odwołanie rezerwacji w dniu rozpoczęcia się Kursu lub później tożsame jest z rezygnacją z udziału w Kursie i skutkuje zwrotem wniesionej opłaty na zasadach określonych w §4 ust. 14.
 • Rezygnacja z kursu może być dokonana przez Klienta w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną na adres [email protected], przed rozpoczęciem Kursu lub w trakcie jego trwania. Rezygnacji z Kursu nie można dokonać po jego zakończeniu. Niniejsze postanowienie nie uchybia postanowieniom §6 Regulaminu kursów stacjonarnych, które w zakresie Konsumentów oraz PB Jednoosobowych znajdują zastosowanie.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, Klientowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do ilości pozostałych godzin Kursu oraz pomniejszonej o koszty związane z zajęciem przez Klienta miejsca w danej grupie i zakupem dla niego zasobów niezbędnych do realizacji Kursu. Niniejsze postanowienie nie uchybia postanowieniom § 6 Regulaminu stacjonarnych kursów i nie dotyczą Konsumentów oraz PB Jednoosobowych w sytuacji, w której skorzystali oni z prawa do odstąpienia od umowy.
 • Odrobienie nieobecności na zajęciach nie jest możliwe, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty, w tym w wysokości proporcjonalnej do czasu nieobecności, tzn. do części kursu, na której był nieobecny.
 • Nie jest możliwe przeniesienie się do innej grupy po starcie Kursu, niż ta, do której zapisał się Kursant. Przeniesienie się możliwe jest tylko i wyłącznie maksymalnie 14 dni przed rozpoczęciem kursu, po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem kursu i po wyrażeniu przez niego zgody na przeniesienie. Zmiana grupy na inną możliwa jest jednorazowo.
 • W przypadku chęci przeniesienia do innej grupy w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem się kursu, na który Klient był pierwotnie zapisany, wniesiony zadatek nie jest przenoszony na poczet kursu w nowej grupie.
 • W przypadku dostępnych miejsc na Kursie w dniu jego rozpoczęcia, Organizator kursu dopuszcza możliwość wnoszenia opłaty za Kurs osobiście przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć przez osoby, których uczestnictwo nie zostało wcześniej potwierdzone.
 • W przypadku wolnych miejsc na Kursie już po jego rozpoczęciu, Organizator kursu dopuszcza możliwość dołączania do grupy. Opłata za Kurs w takim przypadku jest proporcjonalna do liczby pozostałych (nieodbytych) w ramach Kursu zajęć.
 • Opłata powinna być wniesiona przez Klienta nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia się Kursu. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja udziału Klienta w Kursie zostaje anulowana (w takim wypadku umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, po wystosowaniu do Klienta stosownego oświadczenia przez Organizatora kursu).
 • Organizator kursu potwierdza telefonicznie lub pocztą elektroniczną ostateczne uczestnictwo w Kursie każdego Kursanta. Potwierdzenie uczestnictwa jest tożsame z potwierdzeniem otrzymania opłaty za Kurs.

§ 6. Prawa i obowiązki Kursant

 • Kursant, w ramach Kursu, ma prawo do korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz z pełnego wsparcia prowadzących zajęcia.
 • Kursant może zabrać ze sobą po zajęciach wszystko, co zostanie przez niego wytworzone w ramach Kursu.
 • Kursanci ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Organizatora kursu.
 • Kursantów obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia pracowni poza budynek, w którym prowadzony jest Kurs.
 • Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i pod kontrolą prowadzącego warsztaty.
 • Wszelkie uszkodzenia wyposażenia pracowni oraz zdarzenia losowe należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.

§ 7. Odstąpienie od umowy 

 • Jeżeli Kursant jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem kursu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarł umowę z Organizatorem kursu.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kursantt powinien poinformować Organizatora kursu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 • Kursant może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Organizatora kursu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kursant wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Organizator kursu zwraca Kursantowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kursanta o odstąpieniu od umowy. Organizator kursu dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kursanta w pierwotnej transakcji, chyba że Kursant wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz PB Jednoosobowemu odniesieniu do umowy, w ramach której Organizator kursu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PB Jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora kursu utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest złożone po rozpoczęciu wykonywania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Konsument jest zobligowany do uiszczenia zapłaty za świadczenia spełnione do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 8. Postanowienia końcowe

 • Pozostałe kwestie, nieuregulowane w niniejszym regulaminie, zostały wskazane w umowie podpisywanej z Organizatorem przez Kursanta, przed rozpoczęciem stacjonarnego kursu zawodowego.
 • Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem stacjonarnych kursów jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora kursu, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.